Pravidla Serveru

Zákaz odlogování se v cizím claimu a následné nalogování během JH ! Pokud tak dojde v rámci omylu (spadnutí hry/serveru) hráč se musí okamžitě po nalogování odmodlit, majitelé claimu musí dát možnost hráči se odmodlit (1 minutu). V případě porušení je trest ban dva týdny na JH + Smazání všech skillů a statů.

Jakékoliv osočení bez důkazů (ideálně zachycující screen nebo nahrávka) GM z toho, že využívá své pravomoci k ulehčení nebo zvýhodnění sebe či jiných hráčů bude trestáno okamžitým banem na 2 JH.

Ostrovy jsou rozděleny na 4 klany (4 barvy). Klany stejné barvy na sebe nesmějí útočit – jsou spojenci, navzájem se chrání a napadají ostatní klany

V levo nahoře – Žlutý

V levo dole – Červený

V pravo nahoře – Modrý

V pravo dole – Zelený

Ostrov uprostřed je čistě NEUTRÁLNÍ ZÓNA – Nesmí se zde útočit (pokud boj nezačal mimo ostrov) ani stavět claim, ničit budovy, kácet stromy. Zkrátka je zde zakázán jakýkoliv zásah ze strany hráčů.

Každý nově začínající klan má 7 denní ochranu, která neplatí během Judgment Hour! Ochrana platí pouze v „normální“ dny, aby se předcházelo raidování začínajících hráčů. Pokud boj začne mimo claim, může pokračovat do claimu pod ochranou. (Příklad: V pondělí založený klan má ochranu do příštího pondělí mimo neděle od 19:30 do 21:30. Ochrana zaniká v úterý 00:00)

Urážky, nadávky, posměšky, dvojsmysly mířené na blízký okruh rodiny nebo přátel je odměněno perma-banem. Ovšem pokud Vám někdo napíše „Jsi kok**“ není to důvod k potrestání banem. Chovej se k ostatním tak ,jak chceš aby se chovali k tobě.

Levitující předměty během Judgment Hour se povolují stylem „Když ti to povolí hra, povolí to i admin“, jestli někde bude kláda, která levituje metr ve vzduchu, bohužel takhle nám to přednesli vývojáři a musíme s tím hrát.

Administrátoři nesmí a nebudou měnit pravidla během Judgment Hour. Veškerá změna pravidel bude vždy řešena až po ukončení Judgment Hours následující týden.

There are 4 separated Islands. One Island means one alliance/one colour. Alliance of same colour should not attack themselves, when you have same colour, you are allies, you have to protect yourself.

Up on the left – Yellow

Down on the left – Red

Up on the right – Blue

Down on the right – Green

Island in the middle of map is completly NEUTRAL ZONE – You cannot there attack others player, build claims, make constructions, cut down trees. Only GMs can manipulate with enviroment on this Island. Every new clan have 7 days protections, but this protections is not active during Judgment Hour! Protections is only for „normal“ days. Its for prevent raiding new players. Insults, mockery to family/close friends is punished with perma-ban. But if somebody write you „You are a di**“ it is not reason for ban. Treat others the way you want them to treat you. Levitating objects during Judgment Hour are allowed by the style „If the game allows you, even the admin will allow“ if there is a log somewhere that levitates the meter in the air, unfortunately this is what the developers gave us and we have to play with it. Administrators must not and will not change the rules during Judgment Hour. Any change to the rules will always be resolved after the end of Judgment Hours the following week

Any fingerless evidence (ideally capturing a screen or recording) of GM’s use of its powers to facilitate or favor itself or other players will be penalized by an immediate 2 JH ban.