Požehnání Tří Králů

Králové pořád bojují o přízeň, tento víkend žádné požehnání

Nepřetržitý boj o vděk obyvatelstva, způsobuje, že jednou za týden, králové požehnají celému ostrovu, bohužel, jeden ostrov, jeden král. Tedy pouze jeden král může požehnat celému ostrovu v jeden týden. Někdy to trvá pár hodin, někdy den, nejdelší vláda byla i měsíce.

Každý z králů má svoje schopnosti.

První král (Osiris) umí urychlit úrodu, růst stromů a množení dobytka

Druhý z králů (Ragnar) si vybojoval ty nejlepší těžiště v širém světě, a protože sedí na těch nejlepších nalezištích, může ti darovat kvalitní rudu.

Třetí z králů (Artuš) má ve svém dvoře ty nejlepší kováře, král tě k nim může vzít na naučení jednoho druhu zbroje.

Kings are still fighting for favor, no blessing this weekend

The constant struggle for the gratitude of the population causes once a week kings to bless the whole island, unfortunately, one island, one king. So only one king can bless the whole island in one week. Sometimes it takes a few hours, sometimes a day, the longest government was months.

Each of the kings has its own abilities.

The first king (Osiris) can accelerate crop, tree growth and cattle breeding

The other king (Ragnar) won the best center of mines in the wider world, and because he is sitting at the best deposits, he can give you a quality ore.

The third of the kings (Arthur) has the best blacksmiths in his court, the king can take you to learn one kind of armor.